รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            สพฉ. ดึงกู้ชีพเข้าร่วมอบรม ครู ก. พัฒนาสร้างอาสาฉุกเฉินชุมชน


 

ตั้งเป้าให้ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนสู่การเป็นอาสาสมัครเพิ่ม เพื่อเตรียมพร้อมในภารกิจการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินให้รอดมากขึ้น ด้านเจ้าหน้าที่กู้ชีพระบุ อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินอีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากไทยมุง เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้จัดโครงการอบรมครู ก พัฒนาสร้างอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)  ให้กับเจ้าหน้าที่กู้ชีพจากมูลนิธิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ หน่วยกู้ชีพร่วมกตัญญู หน่วยกู้ชีพกูบแดง หน่วยกู้ชีพปอเต็กตึ๊ง เพื่อพัฒนาไปเป็นครูฝึกสอนให้กับประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา ในการขยายผลและต่อยอดการเป็นอาสาฉุกเฉินชุมชน ให้มีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสามารถแจ้งเหตุเมื่อพบผู้ป่วยฉุกเฉินได้

 เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวว่า การส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือเบื้องต้น ด้านการแพทย์ฉุกเฉินนั้น นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในครัว หรือชุมชนก่อนที่จะมีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเข้าไปถึงและรับตัวผู้ป่วยส่ง รักษาในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน  ซึ่งประชาชนจำนวนมากยังไม่มีความรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ อาจจะช่วยยื้อชีวิตของผู้ที่ประสบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินได้  
 
ทั้งนี้ สพฉ.มีภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพหลากหลายมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการช่วยเหลือเบื้อง ต้นด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เราจึงได้จัดโครงการอบรมครู ก. อาสาฉุกเฉินชุมชน ให้กับเจ้าหน้าที่กู้ชีพเพื่อให้เขาได้นำความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิต ของประชาชนที่ประสบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินไปถ่ายทอดให้กับประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษาและเยาวชน เข้าร่วมเป็นอาสาฉุกเฉินชุมชนและสามารถช่วยชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินหากเขา เหล่านั้นประสบเหตุได้ โดยครู ก. จะเข้าไปให้ความรู้กับประชาชนที่จะเข้าร่วมเป็นอาสาฉุกเฉินชุมชนด้วยกัน 3 เรื่องคือ ขั้นตอนการแจ้งเหตุเพื่อของความช่วยเหลือ 1669 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นตรงจุดเกิดเหตุและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
 
 ด้าน นายชัยณรงค์ บุ่งหวาย ผู้จัดการหน่วยกู้ชีพกูบแดง ที่เข้าร่วมอบรมครู ก อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)  ในครั้งนี้กล่าวว่า การจัดโครงการในการอบรมครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะผู้เข้าร่วมอบรมถึงแม้จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือผู้ประสบ เหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน แต่จำนวนบุคลากรกู้ชีพของเราก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือชีวิตของผู้ เจ็บป่วยฉุกเฉินที่มีปริมาณที่มากขึ้นทุกวันได้ การได้จัดระบบความรู้และเรียบเรียงความคิดเพื่อให้พวกเราได้จัดกระบวนการ ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้และร่วมเป็นอาสาฉุกเฉินชุมชนนั้นจะยิ่ง ทำให้การทำงานช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 
อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ แต่ละครั้งนั้นสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งคือบรรดาไทยมุงที่เข้ามามุงดู เหตุการณ์แต่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ และหลายครั้งที่ผู้ประสบเหตุฉุกเฉินต้องเสียชีวิตจากการช่วยเหลือที่ผิดพลาด ของผู้เข้าให้การช่วยเหลือที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการช่วยชีวิตของผู้ป่วย ฉุกเฉินในแต่ละประเภท  โดยเฉพาะในการเกิดอุบัติเหตุเราจะพบผู้ประสบเหตุเสียชีวิตจากอาการคอหัก หลังหัก จากการดึงตัวของผู้ประสบเหตุออกจากรถโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อยู่เป็นจำนวนมาก จากโครงการนี้จะทำให้มีประชาชนจำนวนหนึ่งที่จะมีความรู้ในการช่วยเหลือชีวิต ผู้ประสบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน ซึ่งจะเป็นผลดีกับทุกๆ คน
 
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กู้ชีพที่ได้เข้าร่วมการอบรมครู ก อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)  ในครั้งนี้นั้นได้เข้าร่วมถ่ายทอดวิธีปฎิบัติและการช่วยเหลือชีวิตผู้เจ็บ ป่วยฉุกเฉินให้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยาด้วย โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) จะได้รับการถ่ายทอดและเรียนรู้ขึ้นตอนของการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งขั้นตอนของการแจ้งเหตุ 1669 ที่อฉช.จะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์ติดต่อกลับ และแจ้งอาการของผู้ป่วย และสถานที่เกิดเหตุ และเข้าทำการช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ตามอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน และรอจนกว่าชุดปฏิบัติการฉุกเฉินจะเข้ามารับผู้ป่วย
 
นายธนพงษ์ เทศนิยม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวหลังจากที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการกู้ชีพจาก ครู ก อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) ว่า การถ่ายทอดความรู้เรื่องการกู้ชีพให้กับพวกเราในวันนี้นั้นถือเป็นความรู้ ที่ดีมาก เพราะถึงแม้ในวิชาเรียนเราจะเรียนกันมาในระดับหนึ่งแล้วแต่เราก็ยังไม่เคย ได้ลงปฏิบัติอย่างเป็นเรื่องเป็นราว การที่สพฉ.และอาสามัครครู ก. มาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา ทำให้ได้ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง ได้ความรู้และวิธีการที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินได้ในหลากหลายกรณี ทั้งการยกผู้บาดเจ็บออกจากอาคารที่เขาประสบเหตุ หรือออกจากรถยนต์ที่เขาประสบเหตุ รวมทั้งการได้เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำ CPR ด้วย เป็นความรู้ที่ได้มากกว่าในตำราจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
 | วันที่ 04/03/2556

IeO1 1064


 “เยาวชนต้นกล้าสุราษฏร์ธานีโมเดล” เรียนรู้ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน เพิ่มอัตรารอดชีวิตและหยุดวิกฤตการเสียชีวิตของผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ
 แพทย์รามาฯ ชี้ไทยมีความเสี่ยงเกิดภัยพิบัติมาก ระบุการบิน 4.7 ล้านครั้งมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง
 “โปรดระวังเขตอันตรายข้างหน้า ภาพยนตร์สั้นรณรงค์ใช้งานสายด่วนช่วยชีวิต 1669”
 “สระแก้ว –สุพรรณบุรี” จ่อบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่น หลัง คกก.กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เคาะ บริการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นภารกิจของอปท.
 เครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินน้อมใจ สืบสานพระราชปณิธาน “การแพทย์ฉุกเฉิน” เพื่อคนไทย


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669