รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            ไทยสุขอันดับ52 ของโลก อาเซียนเป็นลำดับ 3 รองจากสิงคโปร์-มาเลเซีย


 

ไทยสุขอันดับ52ของโลก

20 มีนาคม วันความสุขสากล สหประชาชาติเผยประเทศไทย มีความสุขอยู่ในลำดับ 52 ของโลก ในอาเซียนเป็นลำดับ 3 รองจากสิงคโปร์-มาเลเซีย แต่มีอารมณ์ดีเป็นลำดับที่ 8 ของโลก


               18 มี.ค.56 นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวในการเสวนาวิชาการและแถลงข่าว เรื่อง “ความสุขคนไทย:เราจะทำอะไรกันได้บ้าง” ว่า เมื่อปี 2555 องค์การสหประชาชาติ หรือ UN ประกาศให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันความสุขสากล(The International Day of Happiness) ในปี 2556 จึงเป็นการจัดวันความสุขสากลครั้งแรก ซึ่งรายงานว่าด้วยความสุขโลกของสหประชาชาติ ได้สำรวจระดับความสุขใน 156 ประเทศทั่วโลก ระบุว่า ความร่ำรวยเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งของความสุขเท่านั้น ยังมีปัจจัยสำคัญอื่นๆ ประกอบรวมกันที่ทำให้คนเรามีความสุข เช่น เสรีภาพทางการเมือง ความเข้มแข็งของเครือข่ายสังคม การไม่มีคอร์รัปชั่น ส่วนความสุขในระดับบุคคล การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพการงานและครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญของการมีความสุข

               นพ.วชิระ กล่าวต่อว่า สหประชาชาติระบุว่าประเทศไทยมีความสุขอยู่ในลำดับที่ 52 ของโลก เป็นอันดับที่ 3 ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์ อยู่ที่ลำดับ 33 และมาเลเซียอยู่ที่ 51 แต่มีระดับความมีอารมณ์ดีเป็นลำดับที่ 8 ของโลก และมีระดับการมีอารมณ์เสียน้อยเป็นลำดับที่ 14 สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีพ้ฯบานทางจิตใจที่เป็นสุข แต่ยังจำเป็นต้องพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี ตามปัจจัยความสุขที่สำคัญของทุกประเทศทั่วโลก ได้แก่ รายได้ การมีงานทำ ความสัมพันธ์ที่ดีและความไว้วางใจกันในชุมชน การมีค่านิยมที่เอื้อต่อความสุขและศาสนา สุขภาพกาย สุขภาพจิต ความสัมพันธ์ในครอบครัว การศึกษาและความเท่าเทียมทางเพศและสังคม

               "ครอบครัวที่มีเวลาให้กันอย่างเพียงพอ การมีสุขภาพดี ออกกำลังกายประจำ ปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนา การทำสามาธิ การมีรายได้ดี การงานมั่นคง ไม่มีหนี้สินนอกระบบ เกษตรกรมีที่ดินทำกิน เป็นปัจจัยความสุขสำหรับคนไทย ส่วนผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต คือ ผู้มีโรคประจำตัว ครอบครัวหย่าร้าง หรือมีสมาชิกเสพยาเสพติด ติดสุรา ผู้พิการ แรงงานรับจ้างรายวัน เป็นกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลช่วยเหลือจากชุมชนและสังคม ดังนั้น การเลือกทำกิจกรรมความสุขด้วยวิธีง่ายๆ เช่น ออกกำลังกาย ฝึกการหายใจ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ให้เวลาอยู่ด้วยกันในครอบครัว โดยไม่ก้มหน้ามองแต่โทรศัพท์มือถือ หรือมองจอทีวี ไม่ปล่อยให้เทคโนโลยีมาทำให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอ่อนแอลง"นพ.วชิระ กล่าว

               นพ.วชิระ กล่าวต่ออีกว่า แนวโน้มความสุขคนไทยที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ การที่ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุในสัดส่วนที่สูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการวิจัย พบว่า ความสุขของผู้สูงอายุเกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญของชีวิต ได้แก่ การมีรายได้หรือเงินทองสำหรับจับจ่ายใช้สอย การมีสุขภาพดี มีความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนที่ดี รู้สึกมีคุณค่า ตลอดจน ได้เข้าถึงธรรมะ ผู้ที่ยังอยู่ในวัยทำงาน จึงควรจัดเตรียมต้นทุนด้านสุขภาพ การเงิน สายสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดี เนื่องจากจะมีผลต่อความสุขในระยะยาวของชีวิต และหากมีผู้สูงอายุในบ้าน ควรเปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จะสร้างสายสัมพันธ์และความรู้สึกมีคุณค่า นอกจากนี้ การศึกษาและปฏิบัติธรรมนับเป็นปัจจัยความสุขสำคัญของผู้สูงอายุที่ควรเข้าถึงตั้งแต่ในวัยทำงานด้วยเช่นกัน ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุที่มีอยู่ทั่วประเทศ ให้มีกิจกรรมความสุขและปรับพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อเติมความสุขให้กับประชากรกลุ่มสำคัญนี้

               น.ส.รัจนา เนตรแสงทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูลความสุขของคนไทยต่อเนื่อง 5 ปี พบว่า แนวโน้มคนไทยมีระดับความสุขเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆและต่อเนื่อง โดยจากคะแนนเต็ม 45 คะแนน ในปี 2551มี 31.8 คะแนน ปี 2552 ได้ 33 คะแนน ปี 2553 ได้ 33.3 คะแนน ปี 2554 ได้ 32 คะแนน สำหรับปี 2555 พบว่า คะแนนความสุขของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น 33.59 คะแนน โดยจังหวัดที่มีความสุขมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จ.นครพนม 36.70 ,จ.พิจิตร 36.39 จ.ตรัง 36.15 จ.ชัยภูมิ 35.92 จ.กระบี่ 35.79 ส่วนจังหวัดที่มีความสุขน้อยที่สุด 5 อันดับ คือ จ.สมุทรสงคราม 26.92 จ.สมุทรปราการ 29.81 จ.สระแก้ว 30.12 จ.ภูเก็ต 30.76 จ.หนองคายและจ.กาญจนบุรี 31.34 ส่วนกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 65 ได้ 32.15 คะแนน

               "จังหวัดนครพนมมีรายได้ระดับปานกลางแต่มีความมั่นคงด้านครอบครัวสูง ส่วนจังหวัดที่มีความสุขอยู่ในลำดับท้ายๆ เป็นจังหวัดที่มีการย้ายถิ่นเพื่อการทำงานมากทำให้สุขภาพจิตต่ำกว่าจังหวัดอื่น แต่หากเป็นการย้ายถิ่นเพื่อการศึกษาจะมีสุขภาพจิตที่ดีมาก เพราะรู้สึกมีความหวัง มีอนาคตที่ดีขึ้น ส่วนกทม.อาจเป็นเพราะความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้น รวมถึง การมเวลาอยู่กับครอบครัวไม่เพียงพอก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตได้มาก "น.ส.รัจนา กล่าว

               ด้านดร.เดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) กล่าวว่า เวลาเป็นปัญหาสำคัญของคนกรุงเทพฯที่ทำให้ความสุขลดลง แม้จะมีการงานมั่นคง มีรายได้ดี แต่ผู้ที่มีปัญหาในเรื่องการจัดสรรเวลาจะกระทบต่อความสุขและสุขภาพจิตอย่างมาก นอกจากนี้ ควรเตรียมความพร้อมเรื่องหลักประกันและความมั่นคงในการดำเนินชีวิต รวมถึง ทำให้มีกิจกรรมในชุมชนและสังคม ทำให้คนมีความสุขจากการใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกัน จะช่วยเพิ่มความสุขได้

                

ขอบคุณที่มาข่าว : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


  

 | วันที่ 19/03/2556

IeO1 820


 สพฉ.เปิดสถิติการให้บริการตามสิทธิ UCEP ตั้งแต่ให้บริการ 3 เดือนไร้ปัญหา
 เปิดจุดเสี่ยง ถนนเกิดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์
 ไทยสุขอันดับ52 ของโลก อาเซียนเป็นลำดับ 3 รองจากสิงคโปร์-มาเลเซีย
 เร็ว = รอด
 เดิน 4 ครั้งต่อสัปดาห์ลดตาย 40% สูตรอายุวัฒนะเพื่อสุขภาพสูงวัย


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669