รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556


 

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556


          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 ตามที่นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ ดังนี้
          คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงรานต์ ปี 2556 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และอำเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 และเห็นชอบให้ประสานกระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เข้ามามีส่วนร่วมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 โดยแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 มีสาระสำคัญดังนี้
          1.  ชื่อในการรณรงค์ ใช้ชื่อว่า “สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม” 
          2.  ดำเนินการระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2556 รวม 7 วัน
          3.  เป้าหมายการดำเนินงาน ให้สามารถลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 โดยให้จังหวัดอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการของแต่ละพื้นที่
          4.  มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 6 มาตรการ ได้แก่ 1) มารตรการด้านบริหารจัดการ 2) มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย 3) มาตรการด้านสังคม 4) มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร 5) มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ 6) มาตรการด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย
          5.  มาตรการเน้นหนัก ได้แก่ 1) การควบคุมความเร็ว 2) การควบคุมการเมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ 3) การจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัย 4) การเล่นน้ำสงกรานต์ท้ายรถกระบะให้มีความปลอดภัย 5) การควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์ 6) การควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
          6.  ช่วงเวลาดำเนินการ กำหนดเป็น 3 ช่วงดังนี้ 1) ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2556 2) ช่วงการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 10 เมษายน 2556 3) ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2556 ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ประสานขอความร่วมมือให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556
 | วันที่ 31/03/2556

IeO1 1659


 สพฉ.แนะดูแลหัวใจรับเทศกาลแห่งความรัก รณรงค์ใช้เครื่อง AED เตรียมพร้อมช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินจากโรคหัวใจ ระบุ ทุก ๆ หนึ่งชั่วโมงมีคนเสียชีวิต 6 คน ด้านคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉินชี้ใช้เครื่อง AED ช่วยชีวิตเร็ว 1 นาทีจะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต 30 เปอร์เซ็นต์
 สพฉ.แนะขับรถกู้ชีพ-รถพยาบาลปลอดภัย วอนประชาชนหลีกทางให้นำส่งผู้ป่วยทันท่วงที
  แม่ฟ้าหลวงของปวงชน กับพระราชกรณียกิจพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขไทย
 สืบสานพระราชปณิธาน “การแพทย์ฉุกเฉิน” เพื่อคนไทย (ตอนที่3) รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗
 “ เปิดข้อมูลสถานการณ์ภัยพิบัติ เพื่อความพร้อมและการเตรียมการรับมืออย่างทันท่วงที”


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669