รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            สพฉ. เตรียมจัดประชุมคัดเลือก คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินผู้แทนสถานพยาบาลรัฐที่ว่างลง พร้อม


 

สพฉ. เตรียมจัดประชุมคัดเลือก คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินผู้แทนสถานพยาบาลรัฐที่ว่างลง  พร้อมประสานผู้แทนจังหวัดส่งรายชื่อภายใน 15 พ.ค.นี้


ภายหลังจากคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินในสัดส่วนกรรมการ ผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม2556 ที่ผ่านมานั้น ทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลงเกินกว่า 90 วัน ดังนั้นสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จึงต้องดำเนินการเลือกกรรมการประเภทเดียวกันทดแทนกรรมการท่านเดิมตามที่พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2551 ได้กำหนดไว้

นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวถึงการคัดเลือกคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินว่า ทางกระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการของระบบการแพทย์ฉุกเฉินเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2554 นั้น จึงได้ขอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดดำเนินการคัดเลือกผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐในแต่ละจังหวัดและส่งรายชื่อผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐที่ได้รับการเลือกแล้วให้กับ สพฉ.  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556โดยตัวแทนของสถานพยาบาลนั้นจะต้องเป็นข้าราชการในสถานพยาบาลรัฐหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของรัฐ จากนั้น  สพฉ. จะจัดให้มีการคัดเลือกผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐระดับจังหวัดเพื่อเป็นกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ต่อไปในวันที่  22พฤษภาคม 2556   ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขต่อไป

สำหรับ คณะกรรมการ กพฉ. จะมีอำนาจหน้าที่ ในการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน   เสนอแนะหรือให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการดำเนินงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา  กำหนดนโยบายการบริหารงาน ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานและอนุมัติแผนการเงินของสถาบัน  ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม  ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการให้เข็มเชิดชูเกียรติเพื่อมอบให้แก่บุคคลผู้สนับสนุนกิจการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน   ดำเนินการให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและการดำเนินกิจการของสถาบัน  ฯลฯ  อย่างไรก็ตามผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่   www.niems.go.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่091-576-1870

 | วันที่ 30/04/2556

IeO1 737


 สพฉ. แนะวิธีเดินทางปลอดภัยช่วงสงกรานต์ พกเบอร์ฉุกเฉิน-อุปกรณ์ปฐมพยาบาลติดรถ
 เชียงรายอบรมกู้ชีพทางน้ำบุคลากรแพทย์ฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมการลำเลียงผู้ป่วยทางน้ำ
 เตือนประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือพายุแกมี แนะวิธีป้องกันตัวให้ปลอดภัย
 สพฉ. จับมือกระทรวงสาธารณสุข รพ.รัฐและเอกชน ปรับระบบการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน 6 ข้อ ย้ำหากเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ฟรี
 มธ.ดึงหลายหน่วยงานร่วมถกแก้ปัญหาการขับรถผ่าไฟแดงของรถพยาบาลฉุกเฉิน


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669