รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            สืบสานพระราชปณิธาน “การแพทย์ฉุกเฉิน” เพื่อคนไทย (ตอนที่2) รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖


 
สืบสานพระราชปณิธาน “การแพทย์ฉุกเฉิน” เพื่อคนไทย

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ 

 สานต่องานด้านสาธารณสุข พัฒนาสร้างโรงพยาบาล เพื่อพสกนิกร

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๖ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงพระราชอัจฉริยภาพและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขา ทั้งด้านการเมืองการปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข


ปี พ.ศ. ๒๔๕๕  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเงินปีละ ๒,๐๐๐ บาทให้แก่คณะเก็บศพใต้ฮงกง เพื่อใช้ในการดำเนินงานเก็บศพ เนื่องจากเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทำให้รายได้จากการเรี่ยไรไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย

 


ปี พ.ศ. ๒๔๕๔ - ๒๔๕๗ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สร้างขึ้นโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ ๕ ทรงพระชนม์อยู่นั้น ได้ทรงพระราชดำริ จัดตั้งสภากาชาด ซึ่งเรียกกันในเวลานั้นว่า “สภาอุณาโลมแดง” ขึ้นไว้สำหรับการรักษาพยาบาล เจ็บไข้ได้ป่วย ตามคติของนานาชาติที่เจริญแล้ว แต่การสภากาชาดไทย ยังไม่แล้วเสร็จบริบูรณ์ ถ้าจะทรงบริจาคทรัพย์ สร้างโรงพยาบาลสภากาชาดขึ้น ก็จะเป็นพระกุศลอันประกอบ ด้วยถาวรประโยชน์อนุโลมตามพระราชประสงค์ ของสมเด็จพระบรมชนกนาถ และเป็นเกียรติ แก่ราชอาณาจักร เมื่อทรงพระดำริเห็นพ้องกัน บรรดาพระราชโอรส พระธิดา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงบริจาคทรัพย์ร่วมกันสมทบ กับทุนของสภากาชาด สร้างโรงพยาบาลขึ้น และทรงโปรดให้พระราชทานนาม ตามพระปรมาภิไธยสมเด็จพระบรมชนกนาถว่า “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๕๗

ปี พ.ศ. ๒๔๕๕ทรงสถาปนาปาสตุรสภาเพื่อบำบัดโรคกลัวน้ำและสร้างวชิรพยาบาล

ปี พ.ศ. ๒๔๕๖มีการสั่งเลิกการสอนวิชาแพทย์แผนไทย

ปี พ.ศ. ๒๔๕๗ กระทรวงมหาดไทย ต้องการให้จังหวัดต่าง ๆ มีสถานที่สำหรับการป่วยไข้ และจำหน่ายยา เรียกสถานที่นี้ว่า "โอสถสภา" ในภายหลังงานสาธารณสุขได้เจริญก้าวหน้าไปมากแล้ว จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสุขศาลา โดยถือว่าสุขศาลาเป็นศูนย์กลางการสาธารณสุข

ปี พ.ศ. ๒๔๕๙  ได้เปลี่ยนชื่อ กรมพยาบาลเป็นกรมประชาภิบาล สังกัดกระทรวงมหาดไทย มี 4 กอง คือ กองบัญชาการเบ็ดเสร็จ กองสุขาภิบาล กองพยาบาล กองเวชวัตถุ

ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ตั้งโรงเรียนการแพทย์ทหารบก

ปี พ.ศ. ๒๔๖๑ ทรงมีพระราชดำริว่า การแพทย์และการสุขาภิบาลยังแยกอยู่ใน 2 กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงนครบาล ควรจะให้อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน โดยกรมประชาภิบาลยกเลิกไปตั้งกรมสาธารณสุขขึ้น ในวันที่ 24 พฤศจิกายน เพื่อรวมงานสาธารณสุขเข้าเป็นหน่วยงานเดียวขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย โดยมีกรมพระยาชัยนาทนเรนทร เป็นอธิบดีคนแรก

ปี พ.ศ. ๒๔๖๓ ทรงตั้งสถานเสาวภา

ปี พ.ศ. ๒๔๖๓ ทรงนำสภากาชาดสยามเข้าเป็นสมาชิก สภากาชาดสากล เมื่อวันที่ ๘ เมษายน

ปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ทรงตั้งกองอนุสภากาชาด โดยมีพระราชประสงค์จะปลูกนิสัยให้เป็นผู้มีน้ำใจเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ และตั้งโรงเรียนนางพยาบาลของสภากาชาด

ปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ประกาศใช้พระราชบัญญัติการแพทย์ เป็นการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ มีวัตถุประสงค์ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน จากการประกอบการของผู้ที่ไม่มีความรู้และมิได้ฝึกหัด


  

ที่มาข้อมูล : กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

 

 

 

 

 

 

v | วันที่ 03/05/2556

IeO1 1422


 สพฉ.จับมือผู้จัดละครรุกให้ความรู้ประชาชนผ่านผู้ผลิตหนังละครอย่างถูกวิธี เอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้
 สพฉ. ห่วงผู้ป่วยโรคหัวใจ พบปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยกว่าแสนคน ย้ำผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ต้องได้รับการรักษาภายใน 3 ชั่วโมง
 “สพฉ. ถอดบทเรียนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถพยาบาลฉุกเฉิน หวังให้ประชาชนตระหนักในเรื่องความปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุกับรถพยาบาล”
 เลขาธิการ สพฉ. ขอร้องอย่าโทรป่วนสายด่วน 1669 ระบุตลอดเดือนกรกฎาคม มีคนโทรป่วนมากกว่าครึ่งร้อย
 สพฉ.เตือนผู้ป่วยโรคปอดและหอบหืดไม่ควรอยู่ใกล้ควันธูป


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669