รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            สพฉ. จัดประชุมการพัฒนาห้องฉุกเฉินสู่ความเป็นมาตรฐานเพื่อรองรับผู้ป่วยฉุกเฉิน


 

 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว 

การพัฒนาห้องฉุกเฉินสู่ความเป็นมาตรฐานเพื่อรองรับผู้ป่วยฉุกเฉิน 

วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2556ณ ห้องออดิทอเรียม  ชั้น 2   

โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

 

              ตามที่รัฐบาลประกาศนโยบาย“เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต ไม่ถามสิทธิ ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น” ที่เริ่มดำเนินตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ส่งผลให้ 3 กองทุนต้องมีการเตรียมการและพัฒนาระบบร่วมกัน ซึ่ง สพฉ. มีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สธ. สปสช.สปส. กรมบัญชีกลาง) ในการกำหนดนิยาม คำว่า “เจ็บป่วยฉุกเฉิน”ให้อ้างอิงตามพรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 และหลักเกณฑ์การตรวจประเมินคัดแยกระดับความฉุกเฉินตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดแยกระดับความฉุกเฉินและมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน พ.ศ. 2554ดังกล่าวข้างต้น

อย่างไรก็ตามจากรายงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่าผลการดำเนินงาน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน –30 กันยายน 2555 ภายใต้นโยบาย“เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต ไม่ถามสิทธิ ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น” ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาวะฉุกเฉิน และการใช้นิยามเจ็บป่วยฉุกเฉินของแต่ละสถานพยาบาลแตกต่างกัน ส่งผลให้ประชาชนที่เข้าเกณฑ์เจ็บป่วยฉุกเฉินถูกเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล นำไปสู่การมีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ดังนั้นในการนี้ สพฉ. จึงได้จัดทำโครงการจัดทำเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินและจัดลำดับการบริบาล ณ ห้องฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑ์ที่ กพฉ. กำหนดสำหรับให้สถานพยาบาล หน่วยปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้เป็นเกณฑ์กลางในการตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉิน และจัดให้ผู้ป่วยได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินตามลำดับความเร่งด่วนทางการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยการประชุมดังกล่าว จะเป็นการอภิปรายและการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาห้องฉุกเฉินสู่ความเป็นมาตรฐานเพื่อรองรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้ตามนโยบายดังกล่าว โดยมีประเด็นการเสวนา อาทิ

·      การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเพื่อการรับรองมาตรฐานนานาชาติ

·      การพัฒนาพยาบาลEmergency Nurse Practitioner : ENP

·      เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน Triage and Triage Best Practices

·      จากมาตรฐานนานาชาติสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการทางด่วนผู้ป่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาล (Stroke and STEME Fast Track , trauma Center) 

 

 

เวลา

15 สิงหาคม 2556 

เวลา

16 สิงหาคม 2556 

 

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

08.30-09.00 น.

Triage and Triage Law

วิทยากร : ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา            ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สพฉ.


09.00-10.00 น.

พิธีเปิดการประชุม และบรรยาย เรื่อง “ทิศทางการพัฒนามาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในสถานพยาบาล”

วิทยากร : นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร  

             เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

09.00-09.30 น.

Cardiopulmonary Resuscitation Data Registry

วิทยากร : นพ.วินชนะ ศรีวิไลทนต์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์


09.30-10.30 น.

 

จากมาตรฐานนานาชาติสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการทางด่วนผู้ป่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาล (Stroke and STEME Fast Track , trauma Center)

วิทยากร : นพ.เอกกิตติ์ สุรการ       โรงพยาบาลกรุงเทพ


10.00-10.30 น.

การแพทย์ฉุกเฉินในมุมมองของระบบสุขภาพแห่งชาติ 

วิทยากร : นพ.ประจักษวิช  เล็บนาค

             รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ


10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.45-12.00 น.

การพัฒนาคุณภาพห้องฉุกเฉินเพื่อการรับรองมาตรฐาน HA Plus

วิทยากร : นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี         

            รองผู้อำนวยการ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

10.45-12.00 น.

การพัฒนาพยาบาล Emergency Nurse Practitioner : ENP

วิทยากร : ผศ.ดร.ศิริอร  สินธุ        มหาวิทยาลัยมหิดล


12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

13.00-14.30 น.

การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเพื่อการรับรองมาตรฐานนานาชาติ (JCI)

วิทยากร : นพ.พงศ์ธร  เกียรติดำรงศ์      Joint Commission International

             นายนิติ เนื่องจำนงค์              ผู้ทรงคุณวฒิด้านกฏหมาย

13.00-14.30 น.

ED Triage and Triage Best Practices

วิทยากร : นพ.ไชยพร ยุกเชน         โรงพยาบาลรามาธิบดี

             พญ.พัชรี ด้วงทอง                      โรงพยาบาลสระบุรี

             นางสาวสุมาลี จักรไพศาล           โรงพยาบาลสระบุรี


14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

 

14.45-16.30 น.

การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเพื่อการรับรองมาตรฐานนานาชาติ (ต่อ)

วิทยากร : นพ. พงศ์ธร  เกียรติดำรงศ์    Joint Commission International

            นายนิติ เนื่องจำนงค์             ผู้ทรงคุณวฒิด้านกฏหมาย 

14.45-16.30 น.

Quality and Research in Triage

วิทยากร : ผศ.พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง     โรงพยาบาลรามาธิบดี


 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณสุดารัตน์ นิราพาธ โทร. 089-019-1669 

  อ่าน 1316 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 สพฉ.จับมือ JICA จัดประชุมด้านการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์ภัยพิบัติระดับภูมิภาคอาเซียน เตรียมถอดบทเรียนจากหลายประเทศเพื่อสร้างชุดความรู้ในการเตรียมการรับมือ
 สพฉ. จัดแข่งขันขับรถพยาบาลปลอดภัยระดับชาติเป็นครั้งแรกในไทย เน้นพัฒนาทักษะคนขับรถพยาบาลให้รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารสาธารณะ
 เกาะติดภารกิจทีมกู้ภัยค้นหาผู้เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินลาวแอร์ไลน์ตก
 รำลึก ๑๐ ปีสึนามิ สธ.จับมือ สพฉ. ประชุมเครือข่ายอาเซียน รับมือภัยพิบัติ ย้ำ ครั้งหน้าจะไม่มีการสูญเสียอีกต่อไป


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้่แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | หลากเรื่องเล่าคนกู้ชีพ | ร้อยรูปภาพ ล้านเรื่องเล่า | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669