รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            สพฉ.จับมือ มูลนิธิไทยโรดส์พัฒนาระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ระบุตำแหน่งในเชิงพิกัดภูมิศาสตร์โดยหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย


 
 

สพฉ.จับมือ มูลนิธิไทยโรดส์พัฒนาระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ระบุตำแหน่งในเชิงพิกัดภูมิศาสตร์โดยหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมไปถึงการใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน



ที่ห้องประชุมพญาไท โรงแรมเอเชีย ราชเทวีวันนี้ (30 ก.ย.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)  และมูลนิธิไทยโรดส์ ได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ระบุตำแหน่งในเชิงพิกัดภูมิศาสตร์โดยหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย

นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า ตำแหน่งและสถานที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เพราะสามารถระบุให้ทราบถึงจุดเสี่ยงและจุดอันตรายที่มักเกิดอุบัติเหตุกับยานพาหนะหรือผู้ใช้ถนน ดังนั้นสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และ มูลนิธิไทยโรดส์ จึงได้ร่วมมือกันพัฒนาระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่สามารถระบุตำแหน่งในเชิงพิกัดภูมิศาสตร์โดยหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ผ่านแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขึ้น ซึ่งหน่วยกู้ชีพกู้ภัยภายในการกำกับดูแลของ สพฉ. จะสามารถระบุตำแหน่งของอุบัติเหตุ พร้อมทั้งเก็บข้อมูลภาพถ่าย และรายละเอียดเบื้องต้นของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนขณะออกไปปฏิบัติงานได้ อีกทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนได้มีการพัฒนา และมีการใช้งานมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนที่ระบุตำแหน่งชัดเจน ซึ่งจะมีประโยชน์ในการวางแผนและดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมไปถึงการใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และการให้ข้อมูลกับประชาชนผู้ใช้ทางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจหลีกเลี่ยงเส้นทางได้

“การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ระบุตำแหน่งในเชิงพิกัดภูมิศาสตร์โดยหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัยนั้น สพฉ.จะพัฒนาแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)ของสถาบัน กับระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านข้อมูล พร้อมทั้งสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ โดยหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย ทั่วประเทศ และ ดูแลและบำรุงรักษาระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าว

ดร.ดนัย เรืองสอน ประธานกรรมการมูลนิธิไทยโรดส์ กล่าวว่า สำหรับการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ระบุตำแหน่งในเชิงพิกัดภูมิศาสตร์โดยหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัยนี้ มูลนิธิไทยโรดส์ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน โดยมูลนิธิไทยโรดส์จะให้การสนับสนุนด้านการออกแบบ พัฒนา และดำเนินการทดสอบ และประเมินผลตัวต้นแบบของระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ รวมไปถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาระบบ ซึ่งการดำเนินการในส่วนของการพัฒนาระบบนี้ มูลนิธิไทยโรดส์ได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในการดำเนินการ โดยมูลนิธิไทยโรดส์วางแผนว่าจะเริ่มดำเนินการทดสอบระบบได้ภายในเดือนธันวาคม 2556

หลังจากดำเนินการพัฒนาและทดสอบตัวต้นแบบของระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุแล้วเสร็จ มูลนิธิไทยโรดส์จะศึกษาแนวทางการขยายผล และแนวทางการพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์ของข้อมูลในด้านต่างๆ รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านวิชาการกับ สพฉ. ในการดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไปในอนาคต

“มูลนิธิไทยโรดส์คาดหวังว่า ในอนาคต เราจะมีระบบสารสนเทศข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ระบุตำแหน่งในเชิงพิกัดภูมิศาสตร์เผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เนตภายใต้ความดูแลของ สพฉ. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ สามารถเรียกดูข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์” ประธานกรรมการมูลนิธิไทยโรดส์กล่าว

สำหรับการทำงานของระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ระบุตำแหน่งในเชิงพิกัดภูมิศาสตร์โดยหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัยนั้น ต้นแบบของระบบที่จะพัฒนาขึ้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนคือ 1. ส่วนของโมบายแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยใช้ในการบันทึกและส่งข้อมูลต่างๆจากจุดเกิดเหตุมาที่เซิร์ฟเวอร์  2. ส่วนของเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลต่างๆ ของระบบ 3 ส่วนของเว็บแอพลิเคชั่นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูค้นหาแก้ไขข้อมูลและออกรายงานสรุปต่างๆ ได้   โดยเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเมื่อเข้าไปถึงบริเวณที่เกิดเหตุจะดำเนินการเก็บข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นบนสมาร์ทโฟน โดยข้อมูลอุบัติเหตุที่จะเก็บเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่เจ้าหน้าที่

ซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเสร็จแล้วข้อมูลจะถูกส่งไปบันทึกยังฐานข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารอินเตอร์เน็ต หากบริเวณดังกล่าวไม่ได้อยู่ในพื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตข้อมูลก็จะถูกบันทึกไว้ในโทรศัพท์และจะทำการส่งใหม่โดยอัตโนมัติ ในส่วนของเว็บแอพพลิเคชั่นตัวระบบจะสามารถเชื่องโยมข้อมูลกับระบบสารสนเทศข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินของ สพฉ. เพื่อดึงเอารายละเอียดของอุบัติเหตุที่มีบันทึกในระบบมานำเสนอบนแผนที่ร่วมกับข้อมูลที่ได้รับการบันทึกผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นโดยผู้ใช้งานสามารถเรียกดู ค้นหา แก้ไข้ข้อมูลและสามารถออกรายงานสรุปข้อมูลต่างๆ ได้

 

 | วันที่ 01/10/2556

IeO1 926


 สพฉ.ส่งทีมลงพื้นที่สกลนครเพื่อประสานการช่วยเหลือทางการแพทย์ให้กับประชาชนให้ตรงจุด
 มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน จัดโครงการ “ส่งเสริมคนดีกู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน”
 สพฉ.จับมือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และบอร์ด APCDM จัดประชุมวิชาการเวชศาสตร์ภัยพิบัติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
 มธ.ดึงหลายหน่วยงานร่วมถกแก้ปัญหาการขับรถผ่าไฟแดงของรถพยาบาลฉุกเฉิน
 สพฉ. เตรียมข้อเสนอเชิงนโยบาย 5 ข้อปิดช่องว่างระบบการแพทย์ฉุกเฉิน


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669