รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            เปิดชุมชนต้นแบบวัดลาดเป้งสมุทรสงคราม ความร่วมมือชุมชนสู่ถนนตัวอย่างของความปลอดภัย


 

เปิดชุมชนต้นแบบวัดลาดเป้งสมุทรสงคราม  ความร่วมมือชุมชนสู่ถนนตัวอย่างของความปลอดภัย


  


 

จากการขยายของ ชุมชนวัดลาดเป้ง ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี ทำให้ชุมชนมีการพัฒนาหลายอย่าง เช่น ถนนหนทางที่เดิมเป็นถนนลูกรัง แต่ในตอนนี้มีการพัฒนาขึ้นเป็นถนนลาดยาง แม้ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเคยใช้เรือในการเดินทางสัญจรไปมา แต่เมื่อมีการปรับเปลี่ยนทางสิ่งแวดล้อม และพัฒนาถนนจึงทำให้การใช้ชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย และมีสิ่งหนึ่งที่มาควบคู่กับการใช้ถนนคือ“อุบัติเหตุ” ที่เกิดขึ้นตลอด เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวสวนชาวไร่ ไม่มีความรู้เรื่องหมายจราจร เรื่องดังกล่าวจึงเป็นประเด็นหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ นพ.กานต์ โตบุญมี  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดลาดเป้ง จึงคิดริเริ่มโครงการถนนปลอดภัย

โดยนพ.กานต์ เล่าว่า โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิความปลอดภัยแห่งชาติ เริ่มดำเนินการกับผู้นำชุมชน ชุมชน อสม. ตั้งแต่ปี2555–2556 มาเรื่อยๆ โดยศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) สนับสนุนงบประมาณ มีทีม สกว.สมุทรสงคราม เป็นทีมพี่เลี้ยง ร่วมงานกับมูลนิธิฯ แต่โครงการนี้ได้ปิดตัวลงแล้ว ซึ่งก่อนดำเนินโครงการมีอุบัติเหตุเล็กน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุรา มีเกือบทุกเดือน 1 – 2 ครั้ง/เดือน และจากการดำเนินการโครงการโดยสร้างความเข้าใจร่วมกัน ทำให้มีผลตอบรับระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน กับการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาชุมชน รวมทั้งตามท้องถนนก็มีการทำเส้นแบ่งเลนชัดเจนมากขึ้น ขณะที่ชาวบ้านที่ใช้ถนนบางส่วนตื่นตัวสวมหมวกนิรภัยมากขึ้น แต่ยังมีบางส่วนขาดวินัยอยู่ อย่างไรก็ตามขณะนี้ในชุมชนยังเห็นว่าการดำเนินการขาดตอน และชุมชน ตำรวจ ผู้ปกครองนักเรียน ก็ยังเชื่อมต่อกันไม่ได้ เพราะเป็นชุมชนขนาดใหญ่

“อยากให้มีการทบทวนเรื่องความปลอดภัย และการให้ความรู้ในชุมชน เช่น เรื่องกฎหมายจราจร และโทษของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย แนะนำให้ตระหนักถึงอุบัติเหตุทีเกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน โดยมูลนิธิฯ ร่วมกับชุมชน วัด โรงเรียน”  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดลาดเป้ง กล่าว

ด้านนายสมจิตร  จริยประเสริฐสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)นางตะเคียน ให้สัมภาษณ์ว่าในพื้นที่มีการทำโครงการถนนสีขาว หรือ ถนนปลอดภัย เพราะถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนสายหลักที่ชาวบ้านใช้ดำรงชีวิตประจำวัน อีกทั้งมีสถานที่ราชการ และตลาดนัด เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วหลายครั้ง จึงมีการทำถนนตัวอย่างของความปลอดภัยขึ้นมา ซึ่งอบต.ร่วมกับประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทำโครงการนี้ขึ้น โดยมีผลตอบรับค่อนข้างพอใจ ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินการต่อไป เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน แต่ผู้ใช้รถใช้ถนนก็ต้องตระหนักถึงอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความประมาท ขาดสติ และควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และใช้ความระมัดระวังในการเดินทางด้วย

พระไพรัช  ศรีกำเนิด พระครูสอนปริยติธรรม วัดลาดเป้ง กล่าวว่า ถนนบริเวณหน้าวัดลาดเป้ง ชาวบ้าน วัด โรงเรียน อบต. สถานีตำรวจ ให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยบนถนนมากขึ้น จึงรวมตัวกันตีเส้นถนน ทาสีต้นไม้ ติดป้ายเตือน ทำไฟบอกเตือนจุดสำคัญ เช่น ทางม้าลาย เส้นสัญจร แบบทึบ และเตือนป้ายทางโค้งทางแยก สี่แยก โดยชุมชนแต่ละชุมชนเป็นผู้ดูแล ช่วยกันตัดต้นไม้ที่บังถนน และทางโค้งต่างๆ ทำให้ปัจจุบันอุบัติเหตุลดลงอย่างเห็นได้ชัด

            ด้านด.ต.สมนึก งามสมภ้วย เจ้าหน้าที่ด้านงานธุรการ ประจำ สภ.ลาดใหญ่ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินกิจกรรมร่วมกันป้องกัน และรณรงค์ ถนนปลอดภัย โดยออกไปเป็นวิทยากรในโรงเรียน ชุมชน ต่างๆ และ อบต. ให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร ตามสถานที่ของโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้น ปัจจุบันแม้อุบัติเหตุจะลดน้อยลง แต่ยังมีผู้กระทำความผิดในการจราจร ส่วนใหญ่มาจากวัยรุ่น ไม่สวมหมวกนิรภัย  เมาสุรา และใช้ความเร็วเกินที่กำหนด ทั้งนี้ขอวิงวอนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ร่วมกันปฏิบัติตามกฎ อย่าขับรถเร็ว ระมัดระวังคนข้ามถนน  ระมัดระวังบริเวณทางร่วมทางแยก จุดตัด จุดกลับรถ ความสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย มีสติ และควรตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์เป็นประจำ

            ขณะที่ ด.ช.สุริยา สังข์ทอง  นักเรียน ชั้นป.4/1 โรงเรียนวัดลาดเป้ง กล่าวว่า จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ มาให้ความรู้เรื่องวินัยการจราจร ประมาณ 2 เดือนต่อครั้ง ซึ่งอยากให้มีตำรวจมาให้ความปลอดภัยขณะข้ามถนนในช่วงเวลาโรงเรียนเข้า และหลังเลิกเรียน หรือไฟสัญญาณจราจร  บริเวณไหล่ทางมีร้านค้ามาตั้งขายของทำให้ไม่สามารถเดินได้จนต้องลงไปเดินบริเวณเส้นทางรถวิ่งซึ่งไม่ปลอดภัยนัก

            นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ แต่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นในชุมชนวัดลาดเป้ง  อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งถนนที่ปลอดภัยนำมาสู่การสร้างชีวิตที่ปลอดภัยให้กับคนในชุมชนแห่งนี้มากยิ่งขึ้น  สิ่งสำคัญที่ทำให้การณรงค์ในชุมชนแห่งนี้ประสบความสำเร็จคือความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในชุมชน ที่ทุกท้องถิ่นในหลายๆ ที่ก็สามารถนำไปปฏิบัติตามเพื่อลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับชุมชนของตนเองได้


 


 


ภาพและข่าวโดย

 

น.ส.อนุรัตน์ เอมงาม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามนักสื่อสารกู้ชีพ (สพฉ.) ประจำภาคกลาง

 

นาย เกษม ศิริธรรม อาสาสมัครกู้ภัยสว่างเบญจธรรมสมุทรสงครามและ นักสื่อสารกู้ชีพ (สพฉ.) ประจำภาคกลาง

 

นายกิตติพงษ์ มณีดำ เจ้าหน้าที่เวชกรฉุกเฉินมูลนิธิสว่างเบญจธรรม และนักสื่อสารกู้ชีพประจำภาคกลางของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

 | วันที่ 01/12/2557

IeO1 442


 เตือนผู้ขับขี่ ระวัง “ถนนทางหลวงพัทยาใต้” หลังครูสาวสังเวยชีวิต เหตุถนนเป็นหลุมบ่อ
 การจอดรถตามข้างทาง ต้องปลอดภัย หลังหนุ่มใหญ่พร้อมภรรยา หวิดดับกลางเลี่ยงเมืองชล
 รับมือ (ภัย) พิบัติ“DMERT”เตรียมพร้อมเพื่อลดความเสียหาย
 “เปิดภารกิจ ความรักบนความเสี่ยง สุดหัวใจปลายด้ามขวาน”
 เปิดชีวิตอาสากู้ชีพ ร่างกายไม่ใช่อุปสรรคของการทำความดี


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669