รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            เปิดขั้นตอน "การลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติทางอากาศยานในพื้นที่ภาคเหนือ ( North Sky Doctor) สู่ความสำเร็จในการช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติกว่า 100 ราย


 

เปิดขั้นตอน "การลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติทางอากาศยานในพื้นที่ภาคเหนือ ( North Sky Doctor) สู่ความสำเร็จในการช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติกว่า100 ราย ระบุนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ลดเวลาการประสานงาน เร่งพัฒนาทีมแพทย์ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ

ในการจัดประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) สัญจรครั้งที่ 6 ประจำปีพ.ศ. 2558ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินและคณะได้เดินทางไปชมการสาธิตการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินโดยอากาศยานที่กองบิน 41 ซึ่งใช้ในการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยส่วนใหญ่เป็นการลำเลียงผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า


นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติทางอากาศยาน เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยความร่วมมือระหว่าง สพฉ.  กระทรวงสาธารณสุข กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลกรุงเทพ บริษัทกานต์นิธิเอวิเอชั่น ฯลฯ  ซึ่งเป็นการการเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยพาหนะปกติได้ โดยปัจจุบันมีอากาศยาน ที่ใช้ในการปฏิบัติการฉุกเฉินประมาณ 100 ลำ และมีจุดศูนย์กลางการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศยาน6 จุดใน5 ภูมิภาค  ภาคเหนือ คือพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน  , ภาคะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา , ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ,  ภาคใต้ตอนบน จังหวัดสุราษฏร์ธานี และภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดปัตตานี โดยตั้งแต่เริ่มใช้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติได้กว่า190 ราย

สำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนั้น ถือเป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีการพัฒนาการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศยานมากที่สุด เนื่องด้วยลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาที่ทำให้บางครั้งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินปกติต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงซึ่งส่งผลต่อโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินที่อยู่ในภาวะวิกฤติ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเฉียบพลัน ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุโดยเฉพาะบาดเจ็บทางศีรษะที่ต้องได้รับการผ่าตัดสมองอย่างเร่งด่วนโดยขั้นตอนของการขอใช้นั้น จะต้องได้รับการประเมินจากแพทย์อำนวยการในพื้นที่หรือแพทย์ที่รักษาว่าจำเป็นต้องลำเลียงหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยานเพื่อประโยชน์ต่อการช่วยชีวิตหรือป้องกันการพิการที่อาจเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ จากนั้นจะมีการประสานงานกับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด (ศูนย์ 1669) หรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เพื่อประเมินความเหมาะสม ให้คำแนะนำในการเตรียมผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนการลำเลียงทางอากาศ และขออนุมัติลำเลียงภายในเวลา 10 นาท และนอกจากการลำเลียงผู้ปวยฉุกเฉินวิกฤติแล้ว ยังมีการใช้อากาศยานทางการแพทย์ลำเลียงยา หรือเวชภัณฑ์ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร พื้นที่ประสบภัย หรือพื้นที่เสี่ยงภัยอันตราย รวมทั้งการขนย้ายอวัยวะหรือชิ้นส่วนของมนุษย์เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินด้วย


ด้าน นพ.บุญฤทธิ์ คำทิพย์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.นครพิงค์ กล่าวว่า การลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตพื้นที่ภาคเหนือนั้นเริ่มขึ้นในปี 2553  โดยจากสถิติตั้งแต่เริ่มจนถึงเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2558สามารถช่วยเหลือลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินได้กว่า 100 ราย ส่งผลให้ผู้ป่วยรอดชีวิตถึง 83ราย ซึ่งส่วนใหญ่ลำเลียงมาจากโรงพยาบาลต้นทางในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองลงมาคือ จังหวัดน่าน และอำเภอรอบนอกของจังหวัดเชียงใหม่ มายังโรงพยาบาลปลายทาง คือ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลประสาท โดยมีพาหนะเป็นอากาศยานทั้งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ที่มาจากการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง สพฉ. กับหน่วยงานต่างๆ ที่มีอากาศยานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผู้ป่วยฉุกเฉินทุกรายจะไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น 

อย่างไรก็ตามสำหรับการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ภาคเหนือนั้นได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องของเวลาในการประสานงาน เนื่องจากอากาศยานไม่เหมือนรถพยาบาลฉุกเฉิน ก่อนจะขึ้นบินได้จะต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ซึ่งในเรื่องนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสารให้เป็นประโยชน์ โดยจัดทำกรุ๊ปไลน์ north sky doctor เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะ ส่งผลให้การประสานงานและการสั่งการลำเลียงผู้ป่วยมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทีมและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมอยู่เสมอด้วย 


 


 

         

 | วันที่ 14/03/2558

IeO1 757


 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ - พระราชปณิธาน กับมิติใหม่ของการแพทย์ฉุกเฉิน
 สพฉ.แนะดูแลหัวใจรับเทศกาลแห่งความรัก รณรงค์ใช้เครื่อง AED เตรียมพร้อมช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินจากโรคหัวใจ ระบุ ทุก ๆ หนึ่งชั่วโมงมีคนเสียชีวิต 6 คน ด้านคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉินชี้ใช้เครื่อง AED ช่วยชีวิตเร็ว 1 นาทีจะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต 30 เปอร์เซ็นต์
 หมู่บิน สกายดอกเตอร์ ( SKY DOCTOR ) ร่วมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินตอบโต้ภัยพิบัติ
 สพฉ.แนะขับรถกู้ชีพ-รถพยาบาลปลอดภัย วอนประชาชนหลีกทางให้นำส่งผู้ป่วยทันท่วงที
 สืบสานพระราชปณิธาน “การแพทย์ฉุกเฉิน” เพื่อคนไทย (ตอนที่2) รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669