รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            สพฉ.ร่วมกับ อปท. จัดประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ


 

สพฉ.ร่วมกับ อปท. จัดประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ตั้งเป้าให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ๆ “วิษณุ” ระบุระบบการแพทย์ฉุกเฉินจะประสบความสำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือ 3 ฝ่าย ทั้งรัฐ เอกชนประชาชน และอปท. ด้าน “อนุชา”เผยเสนอเรื่องให้สภาปฏิรูปแห่งชาติเพิ่มอำนาจให้ท้องถิ่นบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในท้องถิ่นของตนเองได้
    ที่ห้องประชุมแกรนด์บอลล์รูม โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่ 2 ขึ้น  ภายใต้หัวข้อ “พลังท้องถิ่นไทย สู่เส้นทางการปฏิรูปการแพทย์ฉุกเฉินอย่างยั่งยืน” โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดการประชุม

     นายวิษณุ กล่าวว่า ระบบการแพทย์ฉุกเฉินจะประสบความสำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งสามฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายประชาชนหรือภาคเอกชน และฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่ผ่านมาถือได้ว่าระบบการแพทย์ฉุกเฉินดีขึ้นกว่าในอดีตมากเพราะถึงแม้จะมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณแต่ทุกฝ่ายก็ยังร่วมมือกัน ใช้สติปัญญา และใช้มาตรการอื่น ๆ เพื่อให้งานด้านการแพทย์ฉุกเฉินดำเนินต่อไปได้ สมัยก่อนเรื่องการแพทย์ฉุกเฉินเป็นหน้าที่ของรัฐฝ่ายเดียว ซึ่งรัฐเองก็ทำได้ไม่เต็มที่และอาจจะทำไม่ได้ด้วย ต่อมาก็มีมูลนิธิและภาคเอกชนเข้ามาช่วยก็ทำให้เสริมสิ่งที่รัฐทำให้ดีขึ้น และยิ่งพอท้องถิ่นเข้ามาช่วยอีกแรงระบบการจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉินก็จะลงไปถึงรากหญ้าลงไปถึงประชาชน

    รองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ปัจจุบันนี้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินเข้าไปเพื่อที่จะช่วยคนได้หมดทุกคน โดยเหตุการณ์ที่ทำให้เราเห็นการทำงานของระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างชัดเจนคือเหตุการณ์ระเบิดที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันนี้  ซึ่งตรงนั้นตนถือว่าเป็นการทำงานของระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่สมบูรณ์แบบแล้วและจะทำดีกว่านั้นก็ไม่ได้แล้วเพราะเจ้าหน้าที่เองก็ต้องระวังอันตรายของคนที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้วย  อย่างไรก็ตามตนมีข้อแนะนำในเรื่องของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในท้องถิ่นเพิ่มเติมด้วยว่า สิ่งที่ท้องถิ่นกำลังคิดในเรื่องของการขยายและกระจายระบบการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินนั้นคือเรื่องที่ถูกต้องซึ่งตนเองก็อยากเห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรถพยาบาลรถกู้ชีพฉุกเฉิน มีศูนย์กู้ชีพ มีชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน มีการจัดหาแพทย์อาสาสมัคร พยาบาล ยา เตียง เพื่อมารองรับกับประชาชนในท้องถิ่นที่จะเจ็บป่วยฉุกเฉิน  ซึ่งท้องถิ่นใช้เงินตัวเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยเงินจากการบริจาคเพื่อเข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้ได้เหมือนกัน

    “แต่สิ่งสำคัญที่ผมอยากฝากไว้อีกเรื่องก็คือไม่ว่าอะไรก็ตามที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจัดหา ผมอยากขอฝากไว้คือเรื่องข้อครหาทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เราต้องระวังเพราะถ้ามีตัวนี้เกิดขึ้นงานนี้จะพังพินาศ คนจะไม่เชื่อถือเชื่อมั่นและไม่ร่วมมืออะไรกับเราอีกเลย ซึ่งวันนี้เรื่องทุจริตเรายังไม่พบในเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินแต่ไปพบในเรื่องจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องอื่น”นายวิษณุกล่าว

    ด้านนพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า  การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีเป้าหมายเพื่อจัดการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการที่รวดเร็วและปลอดภัยจนพ้นภาวะฉุกเฉินหรือได้รับการบำบัดรักษาอย่างทันท่วงที ซึ่งระบบการแพทย์ฉุกเฉินของไทยได้มีวิวัฒนาการเรื่อยมา จนปัจจุบันเรามีภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนภาคท้องถิ่น และองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเราได้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันเรามีชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 12,000 ชุด และเรายังมีการพัฒนาชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติหรือทีมเมิร์ทกว่า 45 ทีม ซึ่งกำลังจะเพิ่มให้ครบทุกจังหวัดในปี พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ที่ผ่านมา สพฉ. ได้ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอเรื่องผ่านสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อนำไปสู่การพิจารณาของรัฐบาลในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่น โดยเห็นควรว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีบทบาทสำคัญ 2 เรื่อง ดังนี้  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องช่วยทำให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เช่น โรงเรียน โรงงาน ภาคเอกชนต่างๆ   มีความรู้เรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน  พร้อมช่วยปฐมพยาบาล  แจ้งเหตุ หรือพร้อมช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

      2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ โดยจะต้องมีโครงสร้าง หน้าที่ และภาระงานในการจัดตั้งหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ชัดเจน ซึ่งจะทำให้เพิ่มความครอบคลุมในการให้บริการ และทำให้ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินที่รวดเร็ว ทันท่วงที รวมถึงจะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เนื่องจากท้องถิ่นเข้าใจพื้นที่และปัญหาเป็นอย่างดี

                    ขณะที่นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมครั้งนี้ร่วมกับสพฉ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ และเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์ฉุกเฉินของอปท.ให้สามารถดำเนินงานและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินได้ นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติการ ผู้บริหาร และภาคีเครือข่ายเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้พร้อมสู่ระดับนานาชาติด้วย และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งจะเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ปฏิบัติการและหน่วยปฏิบัติการอื่นๆ อีกต่อไป
    สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นั้นได้มีผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินและภาคีเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมกว่าสองพันคนด้วยและยังได้มีการแสดงผลงานนวัตกรรมด้านการแพทย์ฉุกเฉินของอปท.ที่น่าสนใจอีกด้วย | วันที่ 25/08/2558

IeO1 401


 สพฉ.จัดเวทีเสวนาการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินในอนาคต
 สพฉ. เตือนอันตรายจากกระป๋องสเปรย์ระเบิดในรถ ย้ำวิธีขับขี่ให้ปลอดภัยกรณีกระจกหน้ารถยนต์แตก ระบุรถยนต์ติดแก๊สควรติดอุปกรณ์นิรภัยและถังดับเพลิงป้องกันก่อนเกิดเหตุฉุกเฉิน
 สพฉ.ประกาศรับสมัครคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
 สพฉ. แนะวิธีเดินทางปลอดภัยช่วงสงกรานต์ พกเบอร์ฉุกเฉิน-อุปกรณ์ปฐมพยาบาลติดรถ
 สพฉ. จัดทีมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม-น้ำป่าไหลหลาก


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669