รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            บอร์ด กพฉ. ผ่านร่างแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินฉบับที่ 2 เน้นพัฒนาความครอบคลุมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สร้างมาตรฐาน


 


ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) มีการประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) ซึ่งมีวาระการประชุมและพิจารณาเพื่อเห็นชอบแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินฉบับที่ 2 ประจำปี 2556-2559

นพ.ชาตรี เจริญชีวะกุล เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกล่าวภายหลังว่า ที่ประชุมบอร์ดได้พิจารณาอนุมัติตามร่างข้อเสนอ ซึ่งต่อจากนี้จะเข้าสู่การพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีได้ช่วงเดือนกันยายนเพื่อเป็นนโยบายด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติอย่างไรก็ตามสำหรับแผนหลักฉบับที่ 2 นี้ จะมุ่งเน้นให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยยึดตามวิสัยทัศน์ที่ว่าประเทศไทยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีมาตรฐานทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีการจัดการอย่างมีส่วนร่วม

สำหรับแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินฉบับที่ 2 มีสาระสำคัญ คือ 1.เน้นการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีมาตรฐาน และทุกคนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม ซึ่งจะเน้นการสร้างเครือข่ายในท้องถิ่น พัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสื่อสารโดยเฉพาะสายด่วนเจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เพิ่มเจ้าหน้าที่ในส่วนปฏิบัติการ และพัฒนามาตรฐานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้เข้มข้นขึ้น และตั้งเป้าให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติได้รับการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินภายใน 8 นาทีเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตหรือเสียชีวิตโดยไม่จำเป็น2.ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  3.พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้รองรับสาธารณภัย โดยมีเป้าหมายให้ทุกจังหวัดมีความพร้อม สร้างแผนการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์

4.พัฒนาระบบการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างพอเพียง และสามารถนำมาใช้ได้ทันต่อสถานการณ์เนื่องจากที่ผ่านมาการดำเนินงานในแผนหลักฉบับแรก งบประมาณที่ได้น้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้ประมาณร้อยละ 60 ถือเป็นข้อจำกัด ดังนั้นจึงมีเป้าหมายปรับปรุงการใช้งบประมาณโดยจะบูรณาการงบประมาณเพื่อการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 5.ประสานความร่วมมือระบบการแพทย์ฉุกเฉินกับอาเซียนและนานาชาติ  โดยจะจัดประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาศักยภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมืออาเซียนและนานาชาติเพื่อรองรับการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ

“แผนหลักฉบับดังกล่าวว่า ถือเป็นแผนหลักที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยที่ผ่านมาได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งในระดับผู้บริหาร นักวิชาการ  ท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน กว่า 4 พันคน เพื่อร่วมพัฒนาข้อบกพร่องจากแผนหลักฉบับที่1 และพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” นพ.ชาตรีกล่าว

 | วันที่ 03/09/2555

IeO1 1038


 สพฉ.จับมือ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินรองรับภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน
  สพฉ.จัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ "เคลื่อนวงล้อคุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทย”
 สพฉ.เปิดสถิติเด็กเจ็บป่วยฉุกเฉินในปี พ.ศ. 2556 มากถึง 899,817 คน
 สพฉ. จัดแข่งขันแรลลี่กู้ชีพครั้งที่ 6 พัฒนาทักษะของทีมกู้ชีพ
 สพฉ. เข้าร่วมเวทีการประชุมการจัดการภัยพิบัติอาเซียน เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนา ASEAN Disaster Medicine


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669