รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            สพฉ.ติดอาวุธ DMAT TEAM เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนยามเกิดภัยพิบัติ


 
“ สพฉ.ติดอาวุธ DMAT TEAM เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนยามเกิดภัยพิบัติ” 

เสียงระเบิดลูกแรกดังขึ้นพร้อมควันพวยพุ่งที่ถังเก็บสารเคมีขนาดใหญ่  เสียงระเบิดลูกที่สองตามมาติดๆ ส่งผลให้การกระจายตัวของสารเคมีขยายเป็นวงกว้างออกไปเรื่อยๆ  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเตรียมตัวออกปฏิบัติงานอย่างเต็มที่  เสียงประสานงานผ่านวิทยุสื่อสารดังไม่ขาดสาย  รถพยาบาล  และเจ้าหน้าที่กู้ชีพกูภัยถูกจัดสรรเป็นทีมเพื่อเข้าให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่ติดอยู่ในโรงงานผลิตสารเคมีอย่างเป็นระบบ 

นี่เป็นหนึ่งในสถานการณ์จำลองในการฝึกอบรมหลักสูตรหน่วยสนับสนุนด้านการแพทย์ในสถานการณ์ภัยพิบัติ หรือDMAT (Disaster Medical Assistance Team)  ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)  โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่สถาบันฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง ทาฟต้า อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉินและอาสาสมัครเข้าร่วมรับการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก


ทั้งนี้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติเป็นหนึ่งในระบบที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการเกิดเหตุการณ์ให้ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ  นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เล่าถึงที่มาที่ไปของการอบรมในครั้งนี้ว่า“ปัจจุบันการเกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และสร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและต่อมนุษย์เอง และทำให้มีผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบ  สพฉ.เองเห็นว่าการที่เราเตรียมทีมให้มีความพร้อมต่อการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบทั้งก่อนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติและหลังเกิดภัยพิบัติจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เราจึงได้จัดฝึกอบรมทีม DMAT (Disaster Medical Assistance Team)สำหรับผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินขึ้น เพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติเป็นอีกหนึ่งระบบที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ในการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งที่ผ่านมาหากเกิดภัยพิบัติเราจะเห็นว่าการประสานงานในหลายส่วนยังทำงานได้อย่างยากลำบาก การเรียนรู้เรื่องการบัญชาการเหตุการณ์จะทำให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นไปอย่างเป็นระบบมากขึ้นด้วย” นพ.อนุชากล่าว


 

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้นั้นผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับการฝึกเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะพิบัติภัย การเรียนรู้ด้านการตอบโต้เหตุและการช่วยเหลือบรรเทาเหตุการณ์อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมยังจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบด้วยการใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติจากการจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอาทิ การก่อการร้าย สถานการณ์การชุมนุม ภัยพิบัติทีเกิดจากน้ำท่วม พายุ สารเคมีรั่วไหล แผ่นดินไหว ด้วย


                พ.ญ.วรรษพร อมรไชย แพทย์จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี หนึ่งในแพทย์ที่เข้าร่วมอรมในครั้งนี้กล่าวว่า “การเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ทำให้เราเห็นแนวทางในการเตรียมการช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินจากสถานการณ์พิบัติภัยได้ชัดเจนขึ้น เพราะเราได้ฝึกเตรียมพร้อมรับมือในหลากหลายสถานการณ์ของการเกิดภัยพิบัติมาก ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์สารเคมีรั่วไหล การก่อการร้าย น้ำท่วมและ ซึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีนั้นจะเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้งและสร้างผลกระทบให้กับประชาชนในพื้นที่ การอบรมในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากที่เราจะได้นำไปใช้ต่อยอดในการวางระบบร่วมกับท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” แพทย์จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานีกล่าว                ด้านชัยสิทธิ์ ภูผารัตน์  หัวหน้าอาสาสมัครกู้ภัยฮุก 31 จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นตัวแทนของอาสาสมัครจากภารประชาชนที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้กล่าวว่า “ ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมานั้นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นก็จะมาจากอุบัติบนท้องถนน เพราะจังหวัดเรามีถนนที่เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน และหลายครั้งที่ทำให้เกิดอุบัติภัยหมู่บนท้องถนนจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก การเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ของผมจึงทำให้เห็นแนวทางการบัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติหรืออุบัติหมู่ต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างชัดเจน  และจะเป็นส่วนที่จะทำให้ช่วยเสริมการทำงานในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ของผมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งหลังจากอบรมในครั้งนี้แล้วผมจะทำรูปแบบและการเรียนรู้ไปถ่ายทอดให้กับน้องๆ อาสาสมัครในมูลนิธิของผมอีกทอดหนึ่งด้วย” หัวหน้าอาสาสมัครกู้ภัยฮุก 31 จังหวัดนครราชสีมากล่าว


                เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉินและอาสาสมัครเข้าร่วมรับการฝึกอบรมทีม DMAT (Disaster Medical Assistance Team) ในครั้งนี้จะได้รับการติดอาวุธทางด้านองค์ความรู้ที่พร้อมในการช่วยเหลือประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในทุกสถานการณ์ที่เกิดภัยพิบัติ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นในใจให้กับประชาชนว่าหากยามใดที่เกิดภัยพิบัติ DMAT  TEA M  พร้อมในการเข้าให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน !!!!

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 
 | วันที่ 08/07/2559

IeO1 3405


 สพฉ.เตือนภัยเงียบในการเดินทางช่วงสงกรานต์ เปิดแอร์นอนในรถและปิดกระจก อาจถึงตาย
 สพฉ.ยก นาสารโมเดล แม่แบบ ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล
 “นวัตกรรมปืนยิงเชือกช่วยชีวิตคนจมน้ำบริเวณชายหาด ต่อยอดความคิดช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน”
 สพฉ.แนะประชาชนดูแล “หัวใจ” ในวันวาเลนไทน์
 สืบสานพระราชปณิธาน “การแพทย์ฉุกเฉิน” เพื่อคนไทย - รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669