รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            สพฉ.จัดโครงการอบรมการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์สำหรับบุคลากรผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิด


 

สพฉ.จัดโครงการอบรมการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์สำหรับบุคลากรผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิด เพื่อกระตุ้นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ได้อย่างถูกต้อง “นพ.ไพโรจน์” ระบุไทยยังมีทุ่นระเบิดตกค้างประมาณ 449  ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่ใน 13 จังหวัด พร้อมเตรียมขยายผลช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแก่ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด 

ที่ห้องประชุม โรงแรมมาติน่า จังหวัดสุรินทร์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้จัดโครงการอบรมการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์สำหรับบุคลากรผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิด เพื่อกระตุ้นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ได้อย่างถูกต้อง โดยการจัดงานในครั้งนี้นั้นได้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม (นปท.) ที่ ๑ – ๔  กระทรวงการต่างประเทศ ผู้นำชุมชน และองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร (NGOs)เข้าร่วมทำการอบรมเป็นจำนวนมาก

 

นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย  รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวว่าโครงการอบรมการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์สำหรับบุคลากรผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้แล้วยังเป็นการประสานความร่วมมือและการสร้างสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หน่วยปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ และยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ และประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุ โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้การประเมินและดูแลเบื้องต้นสำหรับผู้บาดเจ็บจากทุ่นระเบิด  การจัดการทางเดินหายใจและการช่วยหายใจ (Airway & Breathing) การประเมินและจัดการภาวะช็อค (Shock: Assessment & Management) การห้ามเลือดและการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หลักการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน


  

 


รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวว่า ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคล  ซึ่งเป็นผลจากความขัดแย้งในประเทศเพื่อนบ้านและความไม่สงบจากสงครามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต  โดยเฉพาะบริเวณชายแดนยังไม่สามารถเก็บกู้ทุ่นระเบิดได้ทั้งหมด 

ทำให้ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บและพิการจากทุ่นระเบิดอยู่เสมอ และจากการเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกในอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิต โอน และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction) หรือที่เรียกว่า “อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล” ประเทศไทยจึงได้ให้ความสำคัญต่อการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพิ่มมากขึ้นโดยจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบโดยเฉพาะคือ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (ศทช.ศบท.บก.ทท.) ขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ.2542นพ.ไพโรจน์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จากการสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสนามทุ่นระเบิดระหว่างปี 2543-2544 ได้ประมาณพื้นที่ซึ่งอาจมีทุ่นระเบิดสังหารบุคคลตกค้างประมาณ 2,560  ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่ 27 จังหวัด 84 อำเภอ 530 หมู่บ้าน และมีประชาชนได้รับผลกระทบ 503,682 คน  ซึ่งในปัจจุบันมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดเหลือ13  จังหวัด และได้พื้นที่ปลอดภัยรวม 2,111  ตารางกิโลเมตร คงเหลือพื้นที่อันตรายที่ต้องดำเนินการเก็บกู้กวาดล้างอีก 449  ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีพื้นที่ติดหรืออยู่ใกล้ชายแดน ส่วนมากบริเวณแนวชายแดนไทยและกัมพูชา


รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุนความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเพื่อส่งเสริมบทบาทในด้านมนุษยธรรม โดยเฉพาะการผลิตขาเทียมและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย ที่ผ่านมามีหน่วยงานของประเทศไทยที่มีขีดความสามารถในเรื่องนี้ได้แก่องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร (NGOs)เช่น มูลนิธิขาเทียมฯ มูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ที่ได้มีการจัดการฝึกอบรมช่างทำขาเทียม และการจัดบริการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อผลิตและแจกขาเทียม แก่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ รวมทั้งให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน เช่น กัมพูชา เมียนมาร์

“นอกจากนี้ ประเทศไทยสามารถนำความร่วมมือทวิภาคีที่ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านมาเชื่อมโยงและขยายผลต่อสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ อาทิเช่น ความร่วมมือทวิภาคีทางวิชาการกับลาว โดยประเทศไทยให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลหลายแห่ง ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดสำหรับความร่วมมือด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลให้ขยายผลต่องานนวัตกรรมต่างๆ อีกด้วย”นพ.ไพโรจน์ กล่าว


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | วันที่ 14/07/2559

IeO1 610


 “เยาวชนต้นกล้าสุราษฏร์ธานีโมเดล” เรียนรู้ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน เพิ่มอัตรารอดชีวิตและหยุดวิกฤตการเสียชีวิตของผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ
 แพทย์รามาฯ ชี้ไทยมีความเสี่ยงเกิดภัยพิบัติมาก ระบุการบิน 4.7 ล้านครั้งมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง
 รู้ไว้ใช่ว่า .......วิธีรับมือกับพายุลูกเห็บ
 สพฉ. ห่วงผู้ป่วยโรคหัวใจ พบปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยกว่าแสนคน ย้ำผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ต้องได้รับการรักษาภายใน 3 ชั่วโมง
 เปิดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุจราจรจังหวัดชลบุรี พบมีสถิติเกิดอุบัติเหตุสูงสุดในภาคตะวันออก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669