รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            ทีมลำเลียงทางอากาศภาคเหนือ "Northern Thai Sky Doctor" เข้ารับรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ


 

ทีมลำเลียงทางอากาศภาคเหนือ "Northern Thai Sky Doctor" เข้ารับรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ กพร.  พร้อมเร่งพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล
  

 แพทย์หญิงกรองกาญจน์ สุธรรม  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  ตัวแทนทีมลำเลียงทางอากาศภาคเหนือ  "Northern Thai Sky Doctor"  เข้ารับรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best practice) ด้านบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ กพร.    โดยรางวัลดังกล่าว  เป็นรางวัลที่ กพร.พิจารณาให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการปรับปรุงบริการโดยอาศัยการทำงานร่วมกันด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานหรือภาคส่วนต่าง ๆ อันไปสู่คุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น

แพทย์หญิงกรองกาญจน์  ระบุว่า ทีมลำเลียงทางอากาศภาคเหนือ มีการพัฒนาการช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้เข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที ให้รอดพ้นจากวิกฤตมาอย่างต่อเนื่อง โดยการช่วยเหลือต้องใช้ทีมแพทย์และพยาบาลที่เชี่ยวชาญ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่ไม่สามารถส่งต่อด้วยวิธีปกติได้ ด้วยระยะทางที่อยู่ห่างไกล ประกอบกับต้องแข่งกับเวลาที่ทุกนาทีมีค่าเสมอสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน

แต่ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือจากทีมแพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ อาทิ  รพ.ขุนยวม   // รพ.ศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน  //  รพ.มหาราชนครเชียงใหม่  // รพ.นครพิงค์  //   รพ.น่าน และทีมนักบิน เจ้าของอากาศยานและท่าอากาศยาน ทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งการสนับสนุนด้านนโยบายและงบประมาณจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ทำให้การทำงานที่ผ่านมาลุล่วงไปด้วยดี 

"เราได้ร่วมกันทำงานอย่างมุ่งมั่น และพัฒนาช่วยเหลือผู้ป่วยทุกราย และในฐานะตัวแทนที่มารับมอบรางวัลอันทรงเกียรติในวันนี้ ขอมอบรางวัลนี้ต่อไปยังทุกภาคส่วนที่ต่างก็เป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์สำคัญของทีมให้สามารถปฏิบัติภารกิจลุล่วงจนเป็นต้นแบบของงานบูรณาการระดับชาติ รางวัลนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นแรงใจในการพัฒนาระบบที่ดีต่อไป"

 

 

สำหรับ การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติทางอากาศยาน เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยความร่วมมือระหว่าง สพฉ. กระทรวงสาธารณสุข กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลกรุงเทพ บริษัทกานต์นิธิเอวิเอชั่น ฯลฯ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยพาหนะปกติได้ โดยปัจจุบันมีอากาศยานที่ใช้ในการปฏิบัติการฉุกเฉินประมาณ 100 ลำ และมีจุดศูนย์กลางการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศยาน 6 จุดใน 5 ภูมิภาค ภาคเหนือที่เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ภาคะวันออกเฉียงเหนือที่นครราชสีมา ภาคกลางที่กรุงเทพมหานคร ภาคใต้ตอนบนที่สุราษฎร์ธานี และภาคใต้ตอนล่างที่ปัตตานี

โดยพื้นที่ภาคเหนือตอนบนถือเป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีการพัฒนาการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศยานมากที่สุด เนื่องด้วยลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาที่ทำให้บางครั้งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินปกติต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง ส่งผลต่อโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินที่อยู่ในภาวะวิกฤติ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือดเฉียบพลัน ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุโดยเฉพาะบาดเจ็บทางศีรษะที่ต้องได้รับการผ่าตัดสมองอย่างเร่งด่วน

และขั้นตอนของการขอใช้นั้นจะต้องได้รับการประเมินจากแพทย์อำนวยการในพื้นที่หรือแพทย์ที่รักษาว่าจำเป็นต้องลำเลียงหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยานเพื่อประโยชน์ต่อการช่วยชีวิตหรือป้องกันความพิการที่อาจเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ จากนั้นจะมีการประสานงานกับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด (ศูนย์ 1669) หรือ สพฉ. เพื่อประเมินความเหมาะสม ให้คำแนะนำในการเตรียมผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนการลำเลียงทางอากาศ และขออนุมัติลำเลียงภายในเวลา 10 นาที และนอกจากการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติแล้ว ยังมีการใช้อากาศยานทางการแพทย์ลำเลียงยาหรือเวชภัณฑ์ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมทั้งการขนย้ายอวัยวะหรือชิ้นส่วนของมนุษย์เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินด้วย 

 

 | วันที่ 24/09/2559

IeO1 485


 สพฉ. ระบุ การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มีความครอบคลุมและคล่องแคล่วในการปฏิบัติการ ประชาชนแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 1669 เพิ่มขึ้น
 สพฉ.เร่งพัฒนาการแจ้งเหตุสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับผู้บกพร่องทางร่างกายอย่างต่อเนื่อง
 สพฉ.ประสานพื้นที่เสี่ยงภัยรับมือสถานการณ์น้ำท่วม
 เตรียมจัดประชุมวิชาการเรื่องการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมส่วนภูมิภาค Trauma & surgical emergency 2017
 “โบ ชญาดา” โพสต์ขอบคุณทีมแพทย์ฉุกเฉิน สายด่วน 1669


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669