รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินออกประกาศให้การใช้ “เครื่อง AED” เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อรักษาชีวิตหรือช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน


 

 

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินออกประกาศให้การใช้ “เครื่องAED” เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อรักษาชีวิตหรือช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินขณะรอคอยปฏิบัติการแพทย์ ด้านเลขาธิการ สพฉ. ระบุใช้เครื่อง AED โอกาสรอดมากกว่าใช้มือปั๊มหัวใจ 10 เท่า

     

นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 11 พ.ค.  2558ที่ผ่านมา คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดให้การใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเป็นการปฐมพยาบาล พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค.2558 เป็นต้นไป ซึ่งการมีประกาศนี้ส่งผลดีในแง่ที่จะช่วยให้คนไทยกล้าที่จะใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) มากขึ้น เพราะถือเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งการใช้มือปั๊มหัวใจมีโอกาสรอด 5% แต่หากใช้เครื่อง AED โอกาสรอดถึง 50%

ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวมีข้อความระบุว่า โดยที่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง การให้ประกาศนียบัตรและการปฏิบัติการ ฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการ พ.ศ. 2554ซึ่งกําหนดให้ “การปฐมพยาบาล” หมายความว่า การปฏิบัติการฉุกเฉินที่เริ่มต้นกระทําเพื่อรักษาชีวิตหรือช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินขณะรอคอยปฏิบัติการแพทย์จากผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ช่วยเวชกรรมซึ่งต้องไม่มีการทําหัตถการในร่างกายเว้นแต่การให้ยาสามัญประจําบ้านหรือยาของผู้ป่วยตามที่แพทย์สั่งไว้ และหมายรวมถึงการแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน การปฏิบัติการฉุกเฉินที่กระทําตามคําแนะนําของแพทย์หรือผู้ช่วยเวชกรรม และการช่วยบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ ที่เกิดเหตุการณ์และขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมทั้งการกระทําอื่นใดที่ กพฉ. กําหนดเพิ่มเติมให้เป็นการปฐมพยาบาล

ดังนั้นเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีอาศัยอํานาจตามความในมาตรา11และมาตรา 29แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินพ.ศ. 2551 คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจึงมีมติให้ออกประกาศให้การใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) เป็นการปฐมพยาบาล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

      

      

 | วันที่ 05/10/2559

IeO1 1343


 เตือน 3 โรคเสี่ยงหน้าฝน โรคระบบทางเดินหายใจ-ทางเดินอาหาร-อุบัติเหตุ
 เกร็ดข่าวรู้ !!! แนะวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อถูกแก๊สน้ำตา
 สพฉ. แนะวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุระเบิดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป
 หลักปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ
 แนวทางปฏิบัติหากถูกแก๊สน้ำตาสำหรับประชาชนทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669