รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            สพฉ.เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติคนใหม่


 

สพฉ.เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติคนใหม่ แทนเลขาธิการคนเก่าที่จะหมดวาระลงในวันที่ 29 ก.พ. 60 พร้อมกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-11 พ.ย.59ที่จะถึงนี้


 

สืบเนื่องจากนพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งลงในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2560 ที่จะถึงนี้  คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (กพฉ.)จึงได้ออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยรายละเอียดในประกาศฉบับนี้ระบุว่า ด้วยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  (สพฉ.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 เป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

โดยผู้ที่สนใจเข้ารับสมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. คุณสมบัติทั่วไป  ผู้เข้าสมัครรับคัดเลือกต้องมีอายุ ไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 2 . มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา20 (1) (4) (5) (6) (7) และ (11) แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551    3.   คุณสมบัติเฉพาะผู้เข้าสมัครรับคัดเลือกต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับงานการแพทย์ฉุกเฉิน หรือทางอื่นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงมีความสามารถสูงในการบริหารจัดการ การวางแผน และการวางกลยุทธ์ และสามารถนำนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ  มีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถในการสร้างความสามัคคีภายในองค์กร  4.  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 5.  มีความซื่อสัตย์ สุจริต

สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www.niems.go.th/th/View/ContentDetails.aspx?CateId=108&ContentId=25591027081730076  โดยยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มนิติการ ชั้น 5 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 ถึง 16.30 นาฬิกา ทุกวัน เว้นหยุดราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-872-1669 , 087-013-1669  อีเมล์ Legal@niems.go.th

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 | วันที่ 01/11/2559

IeO1 1266


 สพฉ.เตือนรับมืออากาศหนาว ชี้ผู้ป่วยโรคหัวใจ-หลอดเลือดสมอง ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เหตุอากาศหนาวส่งผลให้ความดันโลหิตเพิ่มสูง
 สพฉ.เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินรับมือเลือกตั้ง 2 กพ.
 สพฉ.จัดอบรมนักสื่อสารกู้ชีพรุ่นที่ 1 พัฒนาเครือข่ายการสื่อสารด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
 สพฉ. กำหนด 10 อาการฉุกเฉินวิกฤต สำหรับการสื่อสารสู่ประชาชน ย้ำป่วยฉุกเฉินโทรแจ้งสายด่วน 1669 บริการฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
 สพฉ. เตรียมจัดประชุมคัดเลือก คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินผู้แทนสถานพยาบาลรัฐที่ว่างลง พร้อม


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669