รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            สพฉ.จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2560


 

สพฉ.จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2560 ย้ำทุกฝ่ายจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดความยุติธรรมและธรรมเป็นที่ตั้ง จะมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนทุกคน


  

 

ที่ห้องประชุม 601 ชั้น 6อาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้มีการจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2560  โดยมีผู้บริหารของ สพฉ.และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  โดยภายในงาน นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานของ สพฉ.ประกาศเจตนารมณ์ว่า คณะผู้บริหารและบุคลากรของ สพฉ.มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะตั้งใจและยึดมั่นที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดความยุติธรรมและธรรมเป็นที่ตั้ง จะมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนทุกคน และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตนารมณ์ที่ได้แสดงไว้อย่างจริงใจ โดยเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว สพฉ.จะดำเนินการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ปลูกฝังค่านิยมทัศนคติให้บุคลากรในองค์กรได้มีความรู้ความสามารถยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และนิยมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต รวมถึงส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม บทบาทการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจการทุกรูปแบบ และมุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบโดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้มาตรการการลงโทษกับผู้ทุจริตคอรัปชั่น และผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย


 | วันที่ 28/02/2560

IeO1 1177


 คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) มีมติขยายเวลารับสมัครผู้คัดเลือกเป็นเลขาสพฉ.คนใหม่ พร้อมเปิดรับสมัครอีกครั้งวันที่ 11-15 ก.พ.นี้
 สพฉ.กำหนดเกณฑ์คุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ตั้งศูนย์ EMCO Service Center
 สพฉ.จัดประชุมเลือกกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
 สพฉ. เตรียมจัดประชุมคัดเลือก คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินผู้แทนสถานพยาบาลรัฐที่ว่างลง พร้อม
 สพฉ.จับมือโรงพยาบาลศิริราชจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินช่วงก่อนถึงโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669