รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            สพฉ.จับมือ JICA จัดฝึกซ้อมแผนการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติของ 10 ประเทศอาเซียนครั้งที่ 2 เน้นภาคปฎิบัติเข้มข้น


 
สพฉ.จับมือ JICA จัดฝึกซ้อมแผนการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติของ 10 ประเทศอาเซียนครั้งที่ 2 เน้นภาคปฎิบัติเข้มข้น เพื่อสร้างทีมแพทย์ฉุกเฉินชำนาญการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ พร้อมเตรียมดันไทยเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือชาติอาเซียนสืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนที่ยกระดับความรุนแรงมากขึ้น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น( JICA)จัดฝึกซ้อมแผนการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติของ 10 ประเทศอาเซียน ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขของอาเซียน หรือ ARCH project (The Project for strengthening the ASEAN Regional Capacity on disaster health management) โดยจัดขึ้นมาแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งผลตอบรับได้รับความร่วมมือจากประเทศอาเซียนเป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการ องค์กร Jica จึงร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจัดโครงการนี้อีกครั้ง ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 ที่โรงแรมดวงจิต รีสอร์ทแอนด์สปา และพิพิฑภัณฑ์เหมืองแร่ จังหวัดภูเก็ต โดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน

ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการจัดฝึกซ้อมแผนการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติของ 10 ประเทศอาเซียน อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากที่ผ่านมา ทราบกันดีว่าปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยได้เกิดภัยพิบัติขึ้นหลากหลายรูปแบบ และการเกิดภัยพิบัติในแต่ละครั้งได้สร้างความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและชีวิตให้กับประชาชนในภูมิภาคนี้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการเตรียมการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ


ทั้งนี้โครงการดังกล่าว สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ร่วมมือกับ JICA ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้บุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินในแต่ละประเทศได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติหลากหลายกรณีอาทิ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ตึกถล่ม สึนามิ เป็นต้น รวมทั้งได้ร่วมเรียนรู้ทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเข้าให้การช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติผ่านการใช้ตัวอย่างจากกรณีที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ของแต่ละประเทศ 

เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวอีกว่า ARCH project มีเป้าหมายสำคัญภายใน 3 ปี คือ1.การสร้างระบบประสานงานระหว่างประเทศ ที่เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ จะสามารถประสานงานกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ2.ส่งเสริมให้แต่ละประเทศมีทีมแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติที่มีความชำนาญ สามารถออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ สมมติเกิดเหตุการณ์สึนามิในพื้นที่3จังหวัดคือ จ.ภูเก็ต,จ.พังงาและจ.กะบี่ และมีทีมแพทย์ฉุกเฉินจากทุกประเทศในอาเซียนรวมทั้งประเทศญี่ปุ่นเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ภายใต้การควบคุมกำกับโดยสำนักงานสาธารณสุขในแต่ละจังหวัดโดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีทำหน้าที่เป็นหน่วยงานระดับเขตที่ให้การสนับสนุน และมีกองสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นผู้ประสานงานกับทีมแพทย์ของประเทศต่างๆ การฝึกซ้อมในภาคปฏิบัติ ผ่านกิจกรรม การตั้งเต๊นท์โรงพยาบาลสนาม ตามจุดต่างๆ โดยทีมแพทย์จากประเทศต่างๆรวม11 ทีม กระจายไปใน 3 จังหวัดคือ กระบี่ ภูเก็ต และพังงา โดยมีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแม่ข่ายในการประสานงาน

“การตั้งเต้นท์โรงพยาบาล จะคล้ายกับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมา โดยแต่ละเต้นท์ จะมีทีมแพทย์ฉุกเฉินของแต่ละประเทศประจำการอยู่ประเทศละ 5 คน แบ่งเป็นหัวหน้าทีม 1 คน และสมาชิกของทีม 4 คน พร้อมมีทีมผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นคอยเป็นที่ปรึกษาทุกจุดทุกเต้นท์รวม10 คน จากนั้นจะมีการปล่อยคนไข้ซึ่งเป็นนักแสดงที่เป็นนักเรียนในพื้นที่จำนวน 195 คนเข้าไป เพื่อให้ทีมแพทย์ในแต่ละเต้นท์ประเมินสถานการณ์ และเข้าให้การช่วยเหลือ ซึ่งขณะให้การช่วยเหลือ แต่ละเต้นท์แต่ละจุด ก็จะมีการประสานปรึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการตอบโต้ภัยพิบัติร่วมกันตลอด ”ร.อ.นพ.อัจฉริยะกล่าว

เป้าหมายสำคัญของการจัดงานครั้งนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกทีมใน 10 ประเทศอาเซียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพในการช่วยเหลือทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินและทุกทีมก็จะได้ร่วมจะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศของตนเองต่อไป และนอกจากช่วยเหลือประเทศของตนเองแล้วทีมที่ได้รับการอบรมก็ยังสามารถร่วมตัวกันเพื่อช่วยเหลือประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนหากเกิดภัยพิบัติต่อไปได้อีกด้วย | วันที่ 01/08/2560

IeO1 185


  สพฉ.เตรียมพร้อมเข้าให้การช่วยเหลือด้านสาธารณสุขกับประเทศพม่า หากได้รับคำสั่งจาก War room รัฐบาล
 ทีมลำเลียงทางอากาศภาคเหนือ "Northern Thai Sky Doctor" เข้ารับรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ
 สพฉ. จัดทำประกันชีวิตให้กับบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านโครงการ "EMS Smart Card- Star of life"
 สพฉ. จัดงานเสวนารณรงค์ลดอุบัติเหตุปีใหม่ ระบุปีที่ผ่านออกปฏิบัติการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินกว่า 25,959 ราย ชี้สาเหตุเกิดจากปัจจัยด้านคน-รถ-ถนน ย้ำสายด่วน 1669
 สพฉ.เปิดข้อมูลผู้ป่วยวิกฤตเสียชีวิตช่วงก่อนถึงโรงพยาบาลมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ เปิดเหตุส่งตัวผู้ป่วยฉุกเฉินไปรักษาไม่ทันเพราะการจราจรติดขัด และคนไม่หลีกทางให้กับรถพยาบาลฉุกเฉิน


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669