คุณสุรศักดิ์ จันทน์เทศ เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพเทศบาลตำบลเนินพระ และนักสื่อสารกู้ชีพสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติประจำภาคตะวันออกได้ลงสำรวจพื้นที่บริเวณแยกหลายจุดในจังหวัดระยองพบว่ามีอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติบนท้องถนนได้โดยที่หลายฝ่ายอาจจะลืมคาดคิดนั่นก็คือประเด็นปัญหาการติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณทางแยกและบริเวณริมถนนหลายจุดในจังหวัดระยอง โดยคุณสุรศักดิ์ระบุว่า ถนนและแยกหลายเส้นในจังหวัดระยองโดยเฉพาะบริเวณสี่แยกทางเข้าบริษัทขนส่งจำกัด (บขส) แห่งที่2 จังหวัดระยองนั้นเต็มไปด้วยการติดป้ายโฆษณาที่กินพื้นที่ถนนที่ประชาชนต้องใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งการติดป้ายโฆษณาในลักษะนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นปัญหาที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั้งและอุบัติในหลายครั้งที่ก็ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตของผู้ประสบเหตุ การติดตั้งป้ายใกล้ช่วงทางแยกตัดถนน หรือการติดตั้งป้ายที่เรียงติดกันเป็นจำนวนมากซึ่งจะทำให้บดบังทัศนะวิสัยของผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะไม่สามารถมองเห็นรถที่ใช้ทางได้  นอกจากนี้แล้วในบางครั้งป้ายที่ผู้ประกอบการต่างๆนำมาติดเป็นป้ายที่ไม่มีความแข็งแรงและล้มขวางเข้าไหล่ทางจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุในหลายครั้งมาแล้วด้วย 

เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพเทศบาลตำบลเนินพระ และนักสื่อสารกู้ชีพสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติประจำภาคตะวันออกระบุอีกว่า  ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากการติดตั้งป้ายโฆษณาที่บดบังทัศนะวิสัยตามแยกต่างๆ ผู้ประกอบการควรหาวิธีการหรือตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งป้ายโฆษณาริมทางถนน และควรมีหน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบออกมาตรวจสอบและแก้ไข เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ประชาชนที่ใช้ทางบริเวณสี่แยกทางเข้าบริษัทขนส่งจำกัด (บขส) แห่งที่2 จังหวัดระยอง ควรลดความเร็วและระมัดระวังด้วยเพื่อความไม่ประมาท และหากพบอุบัติเหตุทางถนน มีผู้บาดเจ็บต้องการความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1669เบอร์เดียวทั่วไทย ฟรีตลอด24ชั่วโมง

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 57 ที่ผ่านมานั้น นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ออกมาระบุถึงแนวทางในการจัดระเบียบการติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่สาธารณะว่าเพื่อเป็นการจัดระเบียบป้ายโฆษณาที่มีการติดตั้งในสถานที่ต่างๆ ทั้งในบริเวณเส้นทางสายหลัก สายรอง ทางแยก ทางเท้า ที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว ที่มีการติดตั้ง ปิดประกาศ หรือแขวนป้ายบริเวณต้นไม้ เสาไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์ หรือสถานที่อื่นๆ ที่ทำให้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย บดบังภูมิทัศน์หรือทัศนียภาพ และส่งผลกระทบในเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่จนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเป็นอุปสรรคต่อการจราจร รวมไปถึงป้ายที่มีการฝ่าฝืนระเบียบกฎหมาย เช่น การก่อสร้างหรือดัดแปลงต่างๆ กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบป้ายโฆษณาต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบที่ติดตั้งในลักษณะข้างต้น ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าให้มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กรณีที่ตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนระเบียบกฎหมาย เช่น การก่อสร้างหรือดัดแปลงป้ายโฆษณา หรือการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้แจ้งและกำกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปลด รื้อถอน หรือดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และระเบียบกฎหมายอื่น

ภาพและข่าวโดย คุณสุรศักดิ์ จันทน์เทศ ศูนย์กู้ชีพเทศบาลตำบลเนินพระ นักสื่อสารกู้ชีพ สพฉ. (ภาคตะวันออก)